Korzystamy z plików cookie. Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki. Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności". Akceptuję, zamknij
Zapraszamy na nasz profil Facebook

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH - OBIEKT FOTEX

(wersja obowiązująca od dnia 15 lutego 2024 r.)

Podstawa prawna: art. art. 22C Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ( Dz.U.2023r poz. 1304 z póź.zm.) - dalej: USTAWA.

Wszystkie osoby zatrudnione przez Firmę Prywatną FOTEX Anna Dymek – bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa-zlecenie)- mają obowiązek stosować postanowienia niniejszego dokumentu. Firma ma prawo żądać od ww osób potwierdzenia na piśmie zobowiązania do stosowania zasad przewidzianych w niniejszym dokumencie.

Firma Prywatna FOTEX Anna Dymek- właściciel firmy, zakres działalności- obiekt świadczący usługi hotelarskie w Ząbkach, przy ul. ks.I.Skorupki 62 prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw człowieka, w szczególności praw dzieci jako osób szczególnie wrażliwych na krzywdzenie. W trosce o dobro dzieci przygotowane zostały niniejsze zasady pn. Standardy Ochrony Dzieci o treści następującej:

I OBJAŚNIENIE POJĘĆ

 1. Standardy – niniejszy dokument pn. Standardy Ochrony Dziecka
 2. Dziecko – każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 3. Personel – osoba zatrudniona przez firmę FOTEX bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa-zlecenie).
 4. Właściciel firmy – właściciel, osoba prowadząca działalność
 5. Obiekt – Usługi hotelarskie – noclegi
 6. Krzywdzenie Dziecka – popełnienie przestępstwa na szkodę Dziecka.
 7. Kodeks karny – ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. 2022 poz. 1138 z póź.zm
 8. Przestępstwo na szkodę Dziecka – na szkodę dzieci mogą być popełnione wszystkie przestępstwa, jakie mogą być popełnione przeciwko osobom dorosłym, a dodatkowo przestępstwa, które mogą być popełnione wyłącznie przeciwko dzieciom (np. Wykorzystywanie seksualne z art. 200 Kodeksu karnego). Z uwagi na specyfikę obiektów turystycznych, w których łatwo można uzyskać możliwość odosobnienia , przestępstwami, do których najczęściej może dojść na ich terenie będą przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności , w szczególności zgwałcenie (art.197 kogeksu karnego),seksualne wykorzystanie niepoczytalności i bezradności (art. 198 kk), seksualne wykorzystanie zależności lub krytycznego położenia (art. 199 kk), seksualne wykorzystanie osoby poniżej 15 roku życia (art. 200 kk), uwiedzenie małoletniego za pomocą środków porozumiewania się na odległość – art. 200A kk)
 9. Opiekun Prawny – rodzic bądź przedstawiciel ustawowy Dziecka niebędący rodzicem, ustanowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Obca osoba dorosła – osoba powyżej 18. roku życia, która nie jest dla Dziecka Opiekunem Prawnym
 11. Karta interwencji – dokument, sporządzony w każdym przypadku stwierdzenia Krzywdzenia Dziecka. Załącznik Nr 1.
 12. Rejestr interwencji – rejestr prowadzony przez właściciela firmy FOTEX , w którym dokumentowane są przypadki interwencji w związku ze stwierdzeniem krzywdzenia Dziecka.

II GENERALNE ZASADY

 1. Każdy gość przebywający w Obiekcie, w tym Dziecko, winien być traktowany z należytym szacunkiem i poszanowaniem jego godności. Zabrania się wszelkich zachowań, które mogą naruszyć powyższą zasadę.
 2. Personel winien reagować w sytuacji Krzywdzenia Dziecka lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że dochodzi do Krzywdzenia Dziecka.
 3. Jedną z form skutecznego zapobiegania Krzywdzeniu dzieci jest identyfikacja Dziecka przebywającego w Obiekcie i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w Obiekcie.
 4. Każda osoba, w tym Dziecko, ma prawo zgłosić podejrzenie lub fakt Krzywdzenia Dziecka Personelowi Obiektu i ma prawo oczekiwać stosownej reakcji Personelu.

III PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRZYWDZENIA DZIECKA

 1. Zawsze, kiedy jest to możliwe, należy dokonywać identyfikacji Dziecka i jego relacji z osobą dorosłą, z którą przebywa w Obiekcie. W razie potrzeby należy powołać się na wymogi wynikające z niniejszych Standardów.
 2. W sytuacjach nietypowych lub podejrzanych, wskazujących na możliwe ryzyko Krzywdzenia Dziecka, identyfikacja jest obowiązkowo przeprowadzona przez pracownika recepcji.
 3. Aby dokonać identyfikacji Dziecka i jego relacji w stosunku do osoby, z którą przebywa w Obiekcie, należy:

  1) .Zapytać o tożsamość Dziecka oraz o relację Dziecka w stosunku do osoby, z którą przybyło do Obiektu lub w nim przebywa. W tym celu można poprosić o dokument tożsamości Dziecka wskazujący na pokrewieństwo, akt stanu cywilnego,orzeczenie sądu, zgoda notarialna rodzica na podróżowanie danej osoby z Dzieckiem lub zgoda podpisana przez rodzica Dziecka lub inny dokument potwierdzający, że osoba dorosła ma prawo do sprawowania opieki nad Dzieckiem w Obiekcie. W przypadku braku dokumentu tożsamości można poprosić o podanie danych Dziecka (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)
  2) W przypadku braku dokumentów wskazujących na pokrewieństwo Dziecka i osoby dorosłej należy zapytać o tę relację osobę dorosłą oraz Dziecko.
  3) Jeżeli osoba dorosła nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym Dziecka, należy zapytać, czy posiada dokument świadczący o zgodzie rodziców na wspólny wyjazd osoby dorosłej z Dzieckiem ( np. pisemne oświadczenie).
  4) Jeżeli osoba dorosła nie posiada dokumentu zgody rodziców, należy poprosić o numer telefonu wyżej wymienionych, aby zadzwonić i potwierdzić przebywanie Dziecka w Obiekcie z obcą osobą dorosłą za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

 4. W przypadku oporu ze strony osoby dorosłej co do okazania dokumentu Dziecka lub wskazania relacji należy wyjaśnić, że procedura służy zapewnieniu Dzieciom korzystającym z Obiektu bezpieczeństwa.
 5. Po wyjaśnieniu sprawy w sposób pozytywny należy podziękować za czas poświęcony na upewnienie się, że Dziecko jest pod dobrą opieką i jeszcze raz podkreślić, że procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Dzieciom
 6. W przypadku, gdy rozmowa nie rozwieje wątpliwości dotyczących podejrzenia wobec dorosłego i jego intencji skrzywdzenia Dziecka, należy dyskretnie powiadomić przełożonego i pracowników ochrony oraz wezwać grupę interwencyjną z Ochrony, używając pilota napadowego.
 7. Od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, zarówno Dziecko, jak i osoba dorosła powinni być pod stałą obserwacją Personelu i nie zostawać sami.
 8. Przełożony, który został powiadomiony o sytuacji, podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji lub w razie wątpliwości przejmuje rozmowę z podejrzaną osobą dorosłą w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.
 9. W przypadku, gdy rozmowa potwierdzi przekonanie o próbie lub popełnieniu przestępstwa na szkodę Dziecka, przełożony zawiadamia o tym fakcie policję. Dalej stosuje się procedurę w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie Dziecka.
 10. W przypadku,gdy światkami nietypowych lub podejrzanych sytuacji są inni pracownicy, np. pani pokojowa, obsługa stołówki lub portier i in., powinni oni o tym niezwłocznie powiadomić przełożonego, który zadecyduje o podjęciu odpowiednich działań.
 11. W zależności od sytuacji i miejsca przełożony weryfikuje, na ile podejrzenie krzywdzenia Dziecka jest zasadne. W tym celu dobiera odpowiednie środki prowadzące do wyjaśnienia sytuacji lub podejmuje decyzję o przeprowadzeniu interwencji i zawiadamia policję.

IV. PROCEDURA W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCYCH NA KRZYWDZENIE DZIECKA

 1. Mając uzasadnione podejrzenie, że Dziecko przebywające w obiekcie jest krzywdzone, należy niezwłocznie zawiadomić policję., dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia. W zależności od dynamiki sytuacji i okoliczności, telefon wykonuje osoba, która jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia (pracownik/przełożony). Jeśli zawiadamiającym jest pracownik jednocześnie o zdarzeniu informuje swojego przełożonego.
 2. Uzasadnione podejrzenie Krzywdzenia Dziecka występuje wtedy, gdy:

  1) Dziecko ujawniło Członkowi Personelu fakt Krzywdzenia,
  2) Członek Personelu zaobserwował Krzywdzenie Dziecka,
  3) Dziecko ma na sobie ślady Krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytane odpowiada niespójnie lub chaotycznie lub popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na Krzywdzenie np. znalezienie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci w pokoju osoby dorosłej.

 3. W tej sytuacji należy uniemożliwić Dziecku oraz osobie podejrzewanej o Krzywdzenie Dziecka oddalenie się od Obiektu.
 4. W uzasadnionych przypadkach można dokonać obywatelskiego zatrzymania osoby podejrzewanej. W takiej sytuacji do czasu, przybycia policji należy trzymać tę osobę pod nadzorem dwóch pracowników w osobnym pomieszczeniu z dala od widoku innych gości.
 5. W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo Dziecka. Dziecko powinno przebywać pod opieką pracownika do czasu przyjazdu policji.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa powiązanego z kontaktem Dziecka z materiałem biologicznym sprawcy(sperma, ślina, naskórek), należy w miarę możliwości nie dopuścić, aby Dziecko myło się i jadło/piło do czasu przyjazdu policji.
 7. Po odbiorze Dziecka przez policję należy zabezpieczyć materiał z monitoringu oraz inne istotne dowody ( np. dokumenty) dotyczące zdarzenia i na wniosek służb przekazać ich kopię listem poleconym lub osobiście prokuratorowi lub policji.
 8. Każdy członek Personelu biorący udział w interwencji sporządza notatkę służbową opisującą okoliczności zdarzenia.

V. DOKUMENTACJA I POUFNOŚĆ

 1. Po interwencji przeprowadzonej zgodnie z pkt. IV powyżej, należy opisać zdarzenie w Karcie Interwencji . Karta Interwencji gromadzone są w Rejestrze Interwencji prowadzonym przez firmę Fotex.
 2. Dokumentację dotyczącą interwencji przechowuje się w sposób zapewniający poufność, przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane lub zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wszystkie osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o Krzywdzeniu Dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym pracownikom Firmy Fotex.

FOTEX, tanie noclegi Warszawa - Ząbki.